Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Jaarverslag stichting Adiona

Terugblik 2019

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van stichting Adiona vanwege de doorgezette groei van het aantal deelnemers wederom tijd gestoken in het verder optimaliseren van zowel haar administratieve als bestuurlijke organisatie. Met name het incassoproces en het debiteurenbeheer zijn in samenspraak met het administratiekantoor verbeterd. Daarnaast bleek het noodzakelijk om tegen het einde van het verslagjaar andere kantoorruimte in Amstelveen te betrekken vanwege opzegging van het huurcontract in Wormerveer. De basis is hiermee op orde gebracht. Voor verdere professionalisering als beroepsorganisatie zal de komende jaren de automatisering en eventueel (telefonische) bereikbaarheid de nodige aandacht moeten krijgen.

De versterking van het bestuur tot vijf personen heeft in 2019 haar vruchten afgeworpen. Adiona is steeds meer aanwezig op sociale media met blogs van de bij haar aangesloten deelnemers.  Het streven om meer kindercoaches te betrekken als bestuurder of aandachtsfunctionaris blijkt cruciaal om de ambitieuze Adiona doelstellingen te kunnen realiseren. Spagaat hierbij is wel dat er steeds meer tijd van de bestuursleden wordt gevergd naast de eigen bedrijfsvoering van een praktijk. Door verversing in het bestuur kan de continuïteit beter worden gewaarborgd. Jaarlijks wordt de onderlinge samenwerking en het functioneren van zowel bestuurders als aandachtsfunctionarissen geëvalueerd.

In het voorjaar van 2019 vonden er, ter afsluiting van de eind 2018 aangepaste “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”, nog twee Adiona on Tour bijeenkomsten plaats. Kindercoaches kregen hiermee beter inzicht en praktische handvatten hoe met de aangepaste meldcode om te gaan en de uitnodiging om desgewenst advies te vragen aan de hiervoor door Adiona aangestelde aandachtsfunctionaris.

De jaarlijkse inspiratiedag werd in april druk bezocht en vond plaats op het Landgoed de Horst in Driebergen. De aanwezigen werden door het bestuur geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Vervolgens nam spreker Anna Verwaal een ieder mee op een inspirerende reis in de boeiende wereld rondom conceptie, zwangerschap, geboorte en geboortepatronen. De reacties van de kindercoaches na afloop van deze dag waren zéér lovend!  Zij waren geraakt, ontroerd, geïnspireerd, geïnformeerd en aan het denken gezet.

Het verder verfijnen van een Beroeps Competentie Profiel (BCP) voor de kindercoach, als coach voor zowel kind als haar opvoeder(s) is een ander hoofditem waar het bestuur met een aantal kindercoaches druk mee bezig is geweest. Uiteindelijk is het doel om ordening binnen het vakgebied kindercoaching te creëren. Hierdoor zal het beroep van de kindercoach maatschappelijke erkenning krijgen. Het beroepscompetentieprofiel geeft de kindercoach (en opleidingsinstituten) in de nabije toekomst een leidraad aan kwaliteitsnormen en praktisch verantwoorde competenties. De vereiste kennis en vaardigheden van de kindercoach worden hiermee helder en duidelijk. Eind 2019 heeft het bestuur verkennende gesprekken gevoerd om met een onafhankelijke partij het BCP de maatschappelijke erkenning te geven die voor nu en zeker in de toekomst noodzakelijk is.

In het najaar van 2019 zijn wederom Adiona on Tour avonden georganiseerd, ditmaal rondom het thema “De kindercoach en ondernemerschap”. Vele Adiona deelnemers hebben deze inspirerende avond bijgewoond en werden van waardevolle informatie voorzien. De avond bestond onder andere uit het delen van praktische tips, het onderkennen en bespreken van mogelijke valkuilen van ondernemende kindercoaches, de grote uitdagingen waar de kindercoaches tegenaan lopen en belangrijke aandachtspunten in de praktijkvoering.

Als toets voor de in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten heeft het bestuur een brede tevredenheidsenquête georganiseerd onder alle Adiona deelnemers. De belangrijkste reden voor aansluiting bij Adiona bleek te zijn: “De meerwaarde van het aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie met collega kindercoaches”. Als bijkomend voordeel zagen de meeste deelnemers: de collectieve aansprakelijkheidsverzekeringen, de inhoudelijke inspiratiedagen, themabijeenkomsten en/of workshops, de verbinding en het netwerken met elkaar en de geregelde uniforme klachten- en geschillenregeling.

Gedurende het verslagjaar zijn de website en de huisstijl van Adiona verder op orde gebracht. Een verrijking was met name de aan de website toegevoegde “Zoek coach” functie om snel in de buurt een kindercoach, jeugdcoach of gezinscoach te vinden met de bijbehorende contactgegevens.

Tegen het einde van 2019 heeft het bestuur besloten dat cliënten van kindercoaches, die in het kader van de Jeugdwet voor jeugdhulpverlening zijn gecontracteerd, zich bij klachten kunnen wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie. De Jeugdwet kent namelijk een verplichte route voor het indienen van een klacht, en wijkt daarmee qua klachten- en geschillenbehandeling af van andere sectoren. Mede om deze reden is – na jaren van stabilisatie – de deelnemersbijdrage per 1 januari 2020 enigszins verhoogd.

Vooruitblik 2020

Adiona zal in het komende jaar de kwaliteit en maatschappelijke functie van de kindercoach verder onder de aandacht brengen. Het Beroeps Competentie Profiel zal voor erkenning worden voorgelegd aan de Examencommissie. Het verder professionaliseren van de administratieve organisatie en automatisering rondom onze kernactiviteiten en het versterken van de onderlinge kennisuitwisseling tussen de deelnemers zal wederom de nodige aandacht krijgen.

Door de coronacrisis in het voorjaar van 2020 is het bestuur van Adiona, net als zovelen in de wereld, gedwongen geweest om haar verbindingsmomenten met de deelnemers maar ook onderling als bestuur uit te stellen of grondig te wijzigen. Afhankelijk van de effecten van de bestrijding van het coronavirus en de hiermee gepaard gaande beleids- en versoepelingsmaatregelen zal het bestuur, wellicht op een andere creatieve wijze met zowel de inspiratiedag als de regionale themabijeenkomsten zich beraden. Gezien de ambities van Adiona en de maatschappelijke ontwikkelingen zal het bestuur zich in de tweede helft van 2020 bezinnen over de gewenste toekomst visie met de bijbehorende strategische acties en projecten. Verdere uitbreiding van het bestuur en/of het aanstellen van aandachtsfunctionarissen zal hierbij aan de orde komen.

Terugkijkend en vooruitkijkend, ondersteund door de voor Adiona vastgestelde kernwaarden; Passie, Verantwoordelijkheid, Leiderschap, Deskundigheid en Verbinding, kan en zal het bestuur zich komend jaar zich wederom inzetten in het belang van het kind, opvoeder(s) en de aan stichting Adiona verbonden deelnemers.


 

Klik op HIER om het jaarverslag als pdf te downloaden.