Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Jaarverslag stichting Adiona

Terugblik

Het jaar 2018 stond in het teken van het ontwikkelen en optimaliseren van de administratieve en bestuurlijk organisatie en dienstverlening van stichting Adiona. Daarbij is rekening gehouden met de vereisten van de AVG. Dit om een professionele en maatschappelijk erkende beroepsorganisatie te zijn voor meer dan 600 kindercoaches.

In 2018 is de aanzet gegeven om een aantal aandachtspunten concreter in te vullen zoals de naamsbekendheid van Adiona en het gedachtengoed van de kindercoach. Adiona heeft verder invulling gegeven om de bij haar aangesloten deelnemers van informatie en advies te voorzien over bijvoorbeeld de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving, en verzekeringen.

Het bestuur is in de loop van 2018 versterkt met een van de Adiona deelnemers; Marieke de Boer-Paardekooper. Verder zijn de taken binnen het dagelijks bestuur efficiënter verdeeld. Als bestuur juichen wij van harte toe dat er meer kindercoaches als bestuurder toe gaan treden of taken willen vervullen als aandachtsfunctionaris voor een bepaald onderwerp om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Adiona laat zich op de sociale media meer zien. Dit mede dankzij de inspirerende blogs die worden aangeleverd door de kindercoaches. Op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn is Adiona prominent aanwezig en er wordt jaarlijks aandacht gegeven aan de Week van Kindercoaching.

Om de onderlinge band met de bij Adiona aangesloten deelnemers te verstevigen zijn er in 2018 twee inspiratiedagen georganiseerd. Deze werden drukbezocht en door de kindercoaches zeer positief bevonden, mede door de praktische thema’s en inspirerende sprekers.

Het plan om Adiona met themabijeenkomsten meer in de regio te laten zien is in gang gezet. ‘Adiona On Tour’ met als thema de aangepaste Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft in verschillen steden plaats gevonden. Veel kindercoaches hebben hier gebruik van gemaakt. Prachtig om te zien hoeveel kennis er onder de deelnemers aanwezig is. Kennisuitwisseling, intervisie en feedback brengen ons verder.

Het opstellen van een Beroeps Competentie Profiel is een ander hoofditem waar het bestuur met een aantal kindercoaches druk mee is geweest en heeft tot doel ordening binnen het vakgebied kindercoaching te creëren. Hierdoor zal het beroep van de kindercoach zich verder professionaliseren en maatschappelijke erkenning krijgen. Het beroepscompetentieprofiel is als concept gereed en geeft de kindercoach (en opleidingsinstituten) in de nabije toekomst een leidraad aan kwaliteitsnormen en praktisch verantwoorde competenties. De vereiste kennis en vaardigheden van de kindercoach worden hiermee helder en duidelijk.

Adiona heeft tegen het eind van 2018 besloten om zich als beroepsorganisatie volledig te focussen op de kindercoach en zal zich in haar uitingen profileren als beroepsorganisatie voor kindercoaches. De wijziging die dit meebrengt in de huisstijl wordt fasegewijs doorgevoerd.

Vooruitblik

Adiona stelt zich ten doel om de komende jaren de kwaliteit en maatschappelijke functie van de kindercoach verder te laten toenemen en te waarborgen. Het Beroeps Competentie Profiel zal nader worden uitgewerkt en aan externe instanties ter toetsing worden voorgelegd.

Met het optreden van Adiona op sociale media en de nodige marketinginspanningen zal het aantal deelnemers gestadig, doch in mindere mate dan in voorgaande jaren, groeien. Belangrijk is om verder vorm te geven aan het optimaliseren van de administratieve organisatie en automatisering rondom onze kernactiviteiten en het versterken van de onderlinge kennisuitwisseling tussen de deelnemers.

Verder wordt in het voorjaar de jaarlijkse inspiratiedag georganiseerd. De ‘Adiona on tour’ themabijeenkomsten worden gecontinueerd rondom een specifiek thema. En het bestuur is voornemens om onder de deelnemers een tevredenheidsenquête te organiseren (inmiddels zijn de resultaten HIER gepubliceerd).

Gezien de veelheid aan doorgevoerde veranderingen, het implementeren van het Beroeps Competentie Profiel en de wisselingen in het bestuur de afgelopen jaren zal het bestuur zich medio 2019 opnieuw gaan bezinnen over de visie en bijbehorend strategische doelstellingen. Tegelijkertijd worden de hiervoor uit te voeren activiteiten met eventuele investeringsbehoefte in kaart gebracht. Vanuit de kennis op dit moment verwachten wij dat – na jaren van stabilisatie – de deelnemersbijdrage per 1 januari 2020 enigszins dient te worden verhoogd.

Terugkijkend en vooruitkijkend, ondersteund door de voor Adiona vastgestelde kernwaarden; Passie, Verantwoordelijkheid, Leiderschap, Deskundigheid en Verbinding, kan en zal het bestuur zich komend jaar zich wederom volledig inzetten in het belang van het kind en de aan stichting Adiona verbonden deelnemers.

Wijnand Verkaik,

Voorzitter stichting Adiona


 

Klik op HIER om het jaarverslag als pdf te downloaden.