Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Klachten- en geschillenregeling

Als beroepsorganisatie streeft Adiona er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij de aangesloten kindercoaches. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten dragen bij aan het verbeteren van de situatie voor u en voor de betreffende kindercoach. Een klacht ziet Stichting Adiona alsmede de bij ons aangesloten kindercoaches dan ook als een advies om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreek dit dan eerst met de betreffende kindercoach zelf. Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wenst te bespreken. U kunt zich dan richten tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Alle bij Adiona aangesloten kindercoaches beschikken over een klachtenreglement waarin staat vermeld hoe u contact op kan nemen met de betreffende klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. De klachtenfunctionaris probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. De klachtenfunctionaris beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

U kunt altijd bij deze klachtenfunctionaris terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wenst af te geven. Als u streeft naar een oplossing kan de klachtenfunctionaris voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. De klachtenfunctionaris kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

Mocht deze informele aanpak desondanks niet tot een oplossing leiden dan is het verstandig om de klacht schriftelijk bij de betreffende kindercoach in te dienen. Op deze wijze zal de klacht dan geformaliseerd zijn en de van toepassing zijnde klachtenprocedure doorlopen. De inhoud van de klachtenprocedure staat ook in het betreffende klachtenreglement omschreven.

NB Alle bij stichting Adiona aangesloten kindercoaches zijn zelfstandig ondernemer of zijn in dienst van een bij de KvK ingeschreven rechtspersoon. U dient zich voor uw klacht dan ook rechtstreeks te vervoegen bij de betreffende kindercoachingspraktijk. Stichting Adiona staat hier verder buiten.