Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Informatie Wkkgz en Jeugdwet

Klachten- en geschillenprocedures vanaf 01-01-2021

Afgelopen jaar hebben wij, als Adiona, een kindercoach begeleid bij een procedure bij de Geschillencommissie in het kader van de Wkkgz. Als gevolg van het doorlopen van de procedure bij de Geschillencommissie zijn er een aantal zaken duidelijk naar voren gekomen over de inhoud van de procedure maar ook de hoogte van de kosten (van de procedure) die hiervoor bij de kindercoach in rekening worden gebracht.

Aan de hand hiervan is Adiona tot de conclusie gekomen dat, ter bescherming van de kindercoach, een aantal zaken anders geregeld dienen te worden. Gevolg hiervan is onder andere dat Adiona besloten heeft de aansluiting bij Quasir en Stichting Zorggeschil met ingang van 1 januari 2021 te beëindigen.

Wat zijn de beste opties voor de aangesloten kindercoaches?

Het is goed om in het kort even te benomeen dat kindercooaches aangesloten bij Adiona op diverse terreinen werkzaam kunnen zijn. We maken hierbij onderscheid in de volgende groepen:

Voor ieder, van de bovengenoemde groepen kindercoaches, werkt het klachtenrecht anders. Hiervoor hebben wij hieronder een stroomschema gemaakt:

Vergelijking klachtenregeling Wkkgz en Jeugdwet ten opzichte van het normale klachtenrecht

Wkkgz Jeugdwet
Onafhankelijke klachtenfunctionaris verplicht Niet verplicht maar wel geadviseerd
Klachtencommissie niet verplicht Klachtencommissie verplicht
Aansluiting bij externe geschillencommissie Niet nodig
De geschillencommissie kan uitspraak doen
inzake aansprakelijkheid en een schadevergoeding toekennen.
De klachtencommissie oordeelt slechts of de juiste procedures zijn gevolgd en doet geen uitspraken over aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
Juridische bijstand (door advocaat) wordt sterk geadviseerd. Juridische bijstand wordt ook hier geadviseerd.
Ook de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt bij deze procedure betrokken daar er uitspraak gedaan kan worden inzake aansprakelijkheid van de coach en/of schadevergoeding kan worden toegekend. De aansprakelijkheidsverzekeraar blijft hier buiten daar dit betrekking heeft op het wel/niet volgen van de juiste procedures.
Niet werkzaam conform Wkkgz, Jeugdwet en/of Wmo

Voor de kindercoaches welke niet werkzaam zijn conform de Wkkgz, Jeugdwet en/of Wmo geldt het normale klachtenrecht.

Onder het normale klachtenrecht wordt verstaan dat een cliënt zijn klacht schriftelijk meldt bij de betreffende kindercoach (deze heeft in zijn/haar overeenkomst of algemene voorwaarden hierover informatie opgenomen). Komen zij er samen niet uit dan kan de cliënt besluiten om naar de rechter te stappen.

Let op: Stelt de cliënt de kindercoach aansprakelijk dan dient de zaak overgedragen te worden aan de aansprakelijkheidsverzekering (melding hiervan gaat via Adiona!).

Dit geldt voor iedere kindercoach, ook degenen die werkzaam zijn in het kader van de Wkkgz, Jeugdwet en/of de Wmo.

Hoe nu verder in 2021?
Wij maken hierbij onderscheid tussen twee groepen kindercoaches, te weten:

  • De kindercoaches welke werkzaam zijn conform de Wkkgz, Jeugdwet en/of Wmo en
  • De kindercoaches die niet werkzaam zijn conform deze regelingen.

Wkkgz, Jeugdwet en/of Wmo
Kindercoaches werkzaam conform de Wkkgz, Jeugdwet en/of Wmo kunnen zich vanaf 01 januari 2021 aanmelden bij het Klachtenportaal Zorg.
Bij de aanmelding kan je aangeven dat je lid bent van Adiona waardoor je 10% korting ontvangt.
De kosten per jaar bedragen € 71,95 per kalenderjaar.

Bij aanmelding wordt er éénmalig € 19,95 aan inschrijfkosten in rekening gebracht,  Bij het Klachtenportaal Zorg geldt per klacht een maximum eigen risico van € 295.

Het Klachtenportaal Zorg zal vóór 1 januari as. een digitale informatiebijeenkomst organiseren waarbij jullie uitgebreid geïnformeerd worden. Nadere informatie hierover volgt op een later tijdstip.

Om je aan te melden bij het Klachtenportaal Zorg, klik op onderstaande button:
Voor kindercoaches werkzaam conform Wkkgz, Jeugdwet, Wmo
 

Kindercoaches NIET werkzaam conform Wkkgz, jeugdwet en/of Wmo

Voor deze kindercoaches richt Adiona zelf een KLACHTENLOKET op.
Deze kindercoaches kunnen aangeven in hun contracten/algemene voorwaarden/website etc. dat ze aangesloten zijn bij het Klachtenportaal van Adiona.

Er komt een klachtencoördinator welke zowel telefonisch (op bepaalde tijden) als per mail beschikbaar is voor vragen. De klachtencoördinator inventariseert en beoordeeld de klacht.
Indien de klacht met bemiddeling kan worden opgelost zal de klachtencoördinator hiertoe stappen ondernemen. Er komt een klachtenreglement waarin precies beschreven wordt welke procedures er gevolgd dienen te worden.

De inhoudelijke behandeling van de klacht zal worden afgewikkeld door een nog op te richten vertrouwenscommissie. Deze vertrouwenscommissie zal bestaan uit een drietal onafhankelijke commissieleden waarbij 2 commissieleden ervaren (kinder)coaches zijn en het derde commissielid een juridische achtergrond heeft.

Let op: De pagina voor het Klachtenloket Adiona op de website is nog onder constructie tot eind november.

Let op: Voor alle coaches geldt nog steeds dat als zij aansprakelijk worden gesteld de verzekeraar hierover geïnformeerd dient te worden en deze zal de zaak in behandeling nemen. Dit loopt via Adiona.

 

Onderstaande tekst is nog van toepassing tot 31 december 2021:

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden ter vervanging van een tweetal andere wetten, de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De invoering van deze wet heeft gevolgen voor alle zelfstandigen die werken in de gezondheidszorg en voor een groot aantal aspecten ook voor de bij Stichting Adiona aangesloten kindercoaches die zich hieraan qua klachtrecht conformeren. De Wkkgz heeft namelijk het klacht- en tuchtrecht vervangen van de verschillende beroepsverenigingen. Voor de Jeugdwet gelden andere regels op het gebied van het klachtrecht zoals aansluiting via de beroepsorganisatie of op individuele basis bij een onafhankelijke klachtencommissie

(meer informatie die relevant is voor de bij Stichting Adiona aangesloten deelnemers is opgenomen op het besloten gedeelte van de website)

Doel van de Wkkgz
Het versterken van de positie van cliënten in gevallen wanneer er een klacht over de geleverde zorg is. De overheid verplicht zorgaanbieders dan ook tot het hebben van een laagdrempelige, door de overheid goedgekeurde, klachten- en geschillenregeling.

Alternatieve zorgaanbieders vallen vanaf 1 januari 2017 onder de verantwoordelijkheid van de inspectie voor de gezondheidszorg. Dat houdt in dat je bezoek kan krijgen van de inspectie als er een melding is gedaan.

Verplichtingen Wkkgz voor de zorgverlener
De Wkkgz gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Doordat de deelnemers van stichting Adiona zich aan het klachtrecht en kwaliteitseisen uit de Wkkgz confirmeren heb je als kindercoach een aantal verplichtingen, te weten:

Het klachtenreglement
Indien een cliënt van een bij de Stichting Adiona ingeschreven deelnemer een klacht heeft over de dienstverlening kan deze zich vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks wenden tot een onafhankelijk klachtenfunctionaris van Quasir. Iedere Adiona deelnemer is verplicht in het reglement op te nemen hoe de klachtenfunctionaris kan worden benaderd en deze te publiceren in de praktijkruimte en/of de website.

De klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris heeft onder andere tot taak de klager van kosteloos advies te voorzien over het indienen en formuleren van de klacht. De functionaris probeert de klachten snel en adequaat af te wikkelen. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener vaak het ontstane probleem al oplost. De functionaris bevordert deze gesprekken.

Om de rol van klachtenfunctionaris goed te kunnen vervullen dient de zorgverlener te waarborgen dat de klachtenfunctionaris zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en niet benadeeld kan worden voor de wijze waarop hij zijn functie uitoefent. Adiona heeft dit geregeld door zich aan te sluiten bij Quasir. Quasir is een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen over zorg en welzijn. De medewerkers van Quasir, die betrokken worden bij de klachtenafhandeling, hebben een SNRO-geaccrediteerde opleiding tot klachtenfunctionaris gevolgd en zijn gespecialiseerd in mediation. Adiona heeft de beschikking over een vast aanspreekpunt, welke je kan terugvinden in het klachtenreglement.

Voor de Jeugdwet geldt dat iedere gecontracteerde jeugdhulpverlener is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Adiona heeft hiervoor voor alle aangesloten deelnemers met Quasir afspraken gemaakt.

Een formele klacht dient binnen 6 weken afgewikkeld te zijn en deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klacht is ingediend. Onder ingediend wordt verstaan dat de klacht schriftelijk door de zorgverlener is ontvangen. Het is zaak om de datum van ontvangst dan ook goed vast te leggen.

De geschillencommissie
Helpt bemiddeling niet en is je cliënt niet afdoende geholpen, dan kan de cliënt de stap maken naar de geschillencommissie. Ook hier staat bovenaan dat de geschillencommissie onafhankelijk dient te zijn. Adiona is aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. De procedure over het indienen van een geschil bij de geschillencommissie kan je terugvinden op de besloten pagina.

De commissie kan de gemaakte kosten bij jou als zorgverlener in rekening brengen. Adiona heeft hier op ingespeeld en ervoor gezorgd dat de aansprakelijkheidsverzekering hierop aangepast is, zodat deze kosten meeverzekerd zijn. Meer informatie vind je op de besloten pagina bij het stuk over de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. Dat wil zeggen dat beide partijen, cliënt en zorgverlener, verplicht zijn zich aan de uitspraak te houden. Bij de uitspraak kan de geschillencommissie aan de zorgverlener tevens een sanctie opleggen tot maximaal € 25.000,- -. Ook hier hebben wij de verzekering op laten aanpassen.

Het VIM-register
Het zogeheten Veilig Incidenten Meld (VIM) systeem is bedoeld voor het leren van incidenten. Het betreft een systeem voor interne melding, registratie en onderzoek van meldingen inzake handelingen welke fout zijn gegaan of anders lopen dan verwacht (een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt).

Incidenten dienen dus bijgehouden te worden in een apart register. De informatie opgeslagen in dit register mag niet gebruikt worden voor een rechterlijke procedure maar het register mag wel bekeken worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Door het willen voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wkkgz behoren de Adiona leden wel de VIM-melding te registreren. Puur voor eigen doeleinden en niet zozeer omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  (IGJ) in dit register kan en mag kijken.

In ieder geval zit er naast inzicht krijgen op incidenten en professioneel handelen ook het aspect om de gebundelde incidenten te gebruiken als leer en groeimiddel voor de coach en zijn collega’s. De Aandachtsfunctionaris van Adiona ontvangt graag een kopie van het VIM-melding formulier waarbij de betrokkenen zijn geanonimiseerd. Dit om tijdig de Adiona deelnemer te kunnen adviseren en vanwege statistische doeleinden.

Met deze informatie kan je als zorgverlener leren van incidenten en leg je verantwoording af over de geleverde prestaties. Dit alles om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te kunnen bewaken en waarborgen.  In de “Handreiking voor kleine zorgaanbieders” kun je hier meer over lezen en worden tips genoemd voor de kleine en solistisch werkende zorgverlener. Wkkgz_Handreiking_voor_kleine_zorgaanbieders

Tot slot
Dit zijn nog al wat wijzigingen en sommige ook met behoorlijke financiële risico’s. Als Adiona helpen wij je zoveel mogelijk met het inspringen op deze wijzigingen door je werk uit handen te nemen en zaken collectief op te pakken. Samen zijn wij sterk en kunnen we meer bereiken. Met betrekking tot de organisatorische kant van de uitvoering van de Wkkgz hebben we de beschikking over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie en met betrekking tot de financiële risico’s hebben wij stappen ondernomen om dit zoveel mogelijk af te dichten met onze verzekeringen. Alle informatie hierover vind je op onze besloten pagina. Tevens vind je daar informatie over onze contactpersonen indien je nog vragen hebt.