Beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten

Deelnemers login

Informatie Wkkgz

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden ter vervanging van een tweetal andere wetten, de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De invoering van deze wet heeft gevolgen voor alle zelfstandigen die werken in de gezondheidszorg en voor een groot aantal aspecten ook voor kindercoaches en kinderyogadocenten. De Wkkgz vervangt tevens al het bestaande klacht- en tuchtrecht van verschillende beroepsverenigingen.

Doel van de Wkkgz
Het versterken van de positie van cliënten in gevallen wanneer er een klacht over de geleverde zorg is. De overheid verplicht zorgaanbieders dan ook tot het hebben van een laagdrempelige, door de overheid goedgekeurde, klachten- en geschillenregeling.

Alternatieve zorgaanbieders vallen vanaf 1 januari 2017 onder de verantwoordelijkheid van de inspectie voor de gezondheidszorg. Dat houdt in dat je bezoek kan krijgen van de inspectie als er een melding is gedaan.

Verplichtingen Wkkgz voor de zorgverlener
De Wkkgz gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Als gevolg hiervan heb je een aantal verplichtingen, te weten:

Het klachtenreglement
Indien een cliënt een klacht heeft over je dienstverlening kan deze zich vanaf 1 januari 2017 wenden tot een klachtenfunctionaris. Je bent verplicht in het reglement op te nemen wie je klachtenfunctionaris is. Het reglement voor de deelnemers van Adiona vind je op de besloten pagina waar je het kan downloaden.

De klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris heeft onder andere tot taak de klager van kosteloos advies te voorzien over het indienen en formuleren van de klacht. De functionaris probeert de klachten snel en adequaat af te wikkelen. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener vaak het ontstane probleem al oplost. De functionaris bevordert deze gesprekken.

Om de rol van klachtenfunctionaris goed te kunnen vervullen dient de zorgverlener te waarborgen dat de klachtenfunctionaris zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en niet benadeeld kan worden voor de wijze waarop hij zijn functie uitoefent. Adiona heeft dit geregeld door zich aan te sluiten bij Quasir. Quasir is een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen over zorg en welzijn. De medewerkers van Quasir, die betrokken worden bij de klachtenafhandeling, hebben een SNRO-geaccrediteerde opleiding tot klachtenfunctionaris gevolgd en zijn gespecialiseerd in mediation. Adiona heeft de beschikking over een vast aanspreekpunt, welke je kan terugvinden in het klachtenreglement.

Een klacht dient binnen 6 weken afgewikkeld te zijn en deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klacht is ingediend. Onder ingediend wordt verstaan dat de klacht schriftelijk door de zorgverlener is ontvangen. Het is zaak om de datum van ontvangst dan ook goed vast te leggen.

De geschillencommissie
Helpt mediation niet en is je cliënt niet afdoende geholpen, dan kan de cliënt de stap maken naar de geschillencommissie. Ook hier staat bovenaan dat de geschillencommissie onafhankelijk dient te zijn.  Adiona is aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. De procedure over het indienen van een geschil bij de geschillencommissie kan je terugvinden op de besloten pagina.

De commissie kan de gemaakte kosten bij jou als zorgverlener in rekening brengen. Adiona heeft hier op ingespeeld en ervoor gezorgd dat de aansprakelijkheidsverzekering hierop aangepast is, zodat deze kosten meeverzekerd zijn. Meer informatie vind je op de besloten pagina bij het stuk over de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. Dat wil zeggen dat beide partijen, cliënt en zorgverlener, verplicht zijn zich aan de uitspraak te houden. Bij de uitspraak kan de geschillencommissie aan de zorgverlener tevens een sanctie opleggen tot maximaal 25.000,- euro. Ook hier hebben wij de verzekering op laten aanpassen.

Het VIM-register
Het zogeheten Veilig Incidenten Meld (VIM) systeem is bedoeld voor het leren van incidenten. Het betreft een systeem voor interne melding, registratie en onderzoek van meldingen inzake handelingen welke fout zijn gegaan of anders lopen dan verwacht (een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt).

Incidenten dienen dus bijgehouden te worden in een apart register. De informatie opgeslagen in dit register mag niet gebruikt worden voor een rechterlijke procedure maar het register mag wel bekeken worden door de inspectie voor de gezondheidszorg.

Door het duidelijk vastleggen van feiten en gebeurtenissen krijg je als zorgverlener inzage in de door jouw geleverde kwaliteit. Met deze informatie kan je als zorgverlener leren van incidenten en leg je verantwoording af over de geleverde prestaties. Dit alles om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te kunnen bewaken en waarborgen.  In de “Handreiking voor kleine zorgaanbieders” kun je hier meer over lezen en worden tips genoemd voor de kleine en solistisch werkende zorgverlener. Wkkgz_Handreiking_voor_kleine_zorgaanbieders

Tot slot
Dit zijn nog al wat wijzigingen en sommige ook met behoorlijke financiële risico’s. Als Adiona helpen wij je zoveel mogelijk met het inspringen op deze wijzigingen door je werk uit handen te nemen en zaken collectief op te pakken. Samen zijn wij sterk en kunnen we meer bereiken. Met betrekking tot de organisatorische kant van de uitvoering van de Wkkgz hebben we de beschikking over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie en met betrekking tot de financiële risico’s hebben wij stappen ondernomen om dit zoveel mogelijk af te dichten met onze verzekeringen. Alle informatie hierover vind je op onze besloten pagina. Tevens vind je daar informatie over onze contactpersonen indien je nog vragen hebt.